Ochrana osobních údajů

V tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracovávání vašich osobních údajů pro marketingové účely. Úvodem bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Hlavním cílem uvedeného zpracování je nabídnout vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech a službách a našich obchodních partnerů. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace, a to v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování a prezentovat vám pouze relevantní nabídky produktů a služeb, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které již máte k dispozici nebo které nevyhovují vašim potřebám.
Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES, je třeba, abychom od vás získali nový souhlas, který odpovídá novým požadavkům.
Přečtěte si prosím níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce přehledné a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte na naši linku: 576 130 321 nebo 576 130 123. Nebo pošlete email na: lenka@divadelnicentrum.cz nebo zlin@divadelnicentrum.cz

OBSAH

1. Kdo je správce vašich osobních údajů?
2. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?
3. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?
4. K jakým účelům jste poskytli svůj souhlas?
5. Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?
6. Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
7. Kdo jsou naši obchodní partneři?
8. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?
9. Jaké jsou vaše práva při zpracovávání osobních údajů?
10. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

1. KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správce vašich osobních údajů společnost: Divadelní centrum, z.s.

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, které by se vám mohly líbit a řešit vaše potřeby.
■ Základní identifikační údaje - jméno, sídlo
■ Kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa.
■ Informace o využití produktů a služeb - jaké služby jste u nás měli v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny. Na základě těchto údajů vám umíme doporučovat vhodné produkty a služby.
■ Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí e-mailu, chatu, SMS zpráv.

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v klientské smlouvě, případně jste je uvedli na dalších dokumentech.
Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku, případně webového sídla školy. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněné zacházet.

4. JAKÝM ÚČELŮM JSTE POSKYTLI SVŮJ SOUHLAS?

Souhlas jste poskytli pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:
■ nabídka produktů a služeb. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonického hovoru,
■ automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuálním potřebám,
■ průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.
Souhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

5. PROČ DOCHÁZÍ K PROFILOVANÉMU A AUTOMATICKÉMU ZPRACOVÁNÍ?

Naše společnost se vám snaží poskytovat individuální upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu profilujeme. Pro tento účel používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti.
Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí řízení a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

6. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Souhlas jste udělili společnosti na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.
Pokud nejste, ani se nestanete klientem společnosti, váš souhlas bude v platnosti 10 let od jeho udělení nebo do momentu, kdy ho odvoláte.
Po uplynutí příslušné doby budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není zapotřebí souhlasu.

7. KDO JSOU NAŠI OBCHODNÍ PARTNEŘI?

V souhlasu jste také souhlasili s nabídkami produktů a předáním osobních údajů našim vybraným obchodním partnerům. Naši obchodní partneři také dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů.
Obchodní partneři jsou:
Česká pošta

8. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Na zpracování údajů pro marketingové účely mohou mít k vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti. Například to mohou být externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme
uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě čehož jsou také povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

9. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti ve Slovenské republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit následující práva:
Informace o zpracování vašich osobních údajů
Informace zahrnují hlavně: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i odpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracovávání, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu
Zpracováváme vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje? Prosím, informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.
Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V některých zákonem stanovených případech jsme povinni vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu hodnocení, protože i společnost má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje.
Právo na omezení zpracování
Pokud chcete, aby se vaše osobní údaje zpracovávaly výhradně na nejnutnější zákonné účely, nebo si přejete osobní údaje blokovat.
Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.
Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námitku lze také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.
Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
S vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7.
Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?
Jednotlivá práva můžete uplatnit ve společnosti, a to telefonicky na lince: 576 130 321 nebo 576 130 123.
posláním e-mailu na adresu: : lenka@divadelnicentrum.cz nebo zlin@divadelnicentrum.cz
nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti nebo na korespondenční adresu: Divadelní centrum, z.s. Filmová 174, 760 01 Zlín, Česká republika
Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.
Za jaký čas můžete očekávat odpověď od společnosti?
Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

10. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete dále dostávat nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí zcela respektujeme.
Co má odvolání souhlasu obsahovat?
■ Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom vás dokázali identifikovat.
■ Komu odvolání podáváte. Odvolání lze adresovat všem pobočkám, nebo pokud chcete zachovat posílání nabídek vybraných poboček, uveďte pouze ty, kterým chcete nebo nechcete povolit, aby vás dále kontaktovaly.
■ Informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud byste chtěli dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte, prosím, o jaké nabídky jde, abychom vám mohli vyhovět.
■ Váš vlastnoruční podpis.
Jakým způsobem mohu odvolání poslat?
■ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné poslat v písemné podobě, a to proto, abychom měli o vašem odvolání řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat.
■ Písemným prohlášením zaslaným do sídla nebo na korespondenční adresu společnosti.